زرتشت

کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد. 
  • شبکه های اجتماعی

  • Facebook