ژان پل سارتر

 بشر هیچ نیست، مگر آنچه از خود می سازد.