بیل گیتس

ناراضی ترین مشتریان شما، بزرگترین منبع یادگیری هستند.